Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti UNIVERSY s.r.o., IČO: 08343624, DIČ: CZ08343624 se sídlem Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 316916 (dále jen „Provozovatel“)

pro užívání služby poskytované Provozovatelem, která umožňuje přístup k produktům a službám a jejich nákup prostřednictvím internetové stránky www.universy.co. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na užívání Služby fyzickými nebo právnickými osobami registrovanými na stránkách www.universy.co (dále jen „Uživatel/Uživatelé“)

(dále jen „Obchodní podmínky“).

 

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí obchodních podmínek a Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů Provozovatele  se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Uživatel na stránce /pravidla-ochrany-a-zpracovani-osobnich-udaju/. Uživatel tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi upravujícími pravidla ochrany a zpracování osobních údajů seznámil.

 

 1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami umožňuje Uživatelům využít Službu za účelem poskytnutí a prodeje produktů a služeb.

 

 1. OBSAH, SLUŽBY, PRODUKTY

2.1. Provozovatel v rámci Služby nabízí na webové stránce www.universy.co (dále jen „Web“), možnost přidání se do skupiny Lifegroup by UNIVERSY, kde se Uživatelům zpřístupní obsah v podobě instruktážních, motivačních a dalších videí, odborných článků, konzultací, cvičících programů a dalšího (dále jen „Obsah“). Tento obsah je dále přístupný na webové stránce https://www.facebook.com/groups/LifegroupByUniversy/. Dále se Uživatelům zpřístupní možnost rezervace a objednávky služeb v podobě odborných kurzů a školení (dále jen „Služby“) a produktů spojených s touto službou (dále jen “Produkty”).

2.2. Uživatelé se pro účely získání Obsahu, Služeb anebo Produktů musí řídit postupem uvedeným v článku 3 těchto Obchodních podmínek.

2.3. Uživatelům může být Obsah, Služby a Produkty poskytován od chvíle jejich úspěšného provedení objednávky dle článku 3 těchto Obchodních podmínek.

 

 1. REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživateli vzniká dokončením objednávky Uživatele na registrační stránce www.universy.co/eshop.

3.2. Při objednání Produktů a Služeb Uživatel povinně vyplní následující údaje:

 a) E-mailová adresa

 b) Telefonní číslo

 c) Jméno a příjmení

 d) Ulici a Č.P., 

 e) Město a PSČ.

 

3.4. Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

3.5. Uživatel má možnost se registrovat při objednávce (nebo následně přihlásit) ke svému Zákaznickému účtu. V takovém případě vyplní následující údaje:

 a) E-mailová adresa

 b) Heslo

 

3.5. Uživatel může dobrovolně vyplnit při registraci následující údaje:

 a) Odkaz na Facebookový profil, 

 b) Odkaz na LinkedIn, 

 c) Odkaz na Instagram,

 d) Odkaz na Twitter.

 

3.6. Veškeré údaje, které Uživatel při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoliv jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu (dále jen „Účet“). Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Účtu dle tohoto odstavce.

3.7. Při registraci Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a to potvrzením kliknutím na tlačítko “Registrovat”.  Uživatel je povinen přečíst si Obchodní podmínky a Podmínky ochrany osobních údajů. 

3.8. O úspěšné registraci a uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby / o koupi Produktu bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

3.9. Uživatel využívá Službu / kupuje Produkty výhradně prostřednictvím svého vlastního Účtu. Účet je Uživateli vytvořen po úspěšném dokončení registrace.

3.10. Pro přístup do Účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Uživatel uvedl při registraci. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit. Uživatel je povinen zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Uživatele co nejdříve své přístupové údaje změnit.

3.11. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Účet v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek. 

3.12. Součástí Účtu je profil Uživatele obsahující informace o Uživateli (dále jen „Profil“). Profily Uživatelů a údaje na nich uváděné jsou přístupné výhradně registrovaným Uživatelům a Provozovateli. Kontaktní informace Uživatelů uvedené v odst. 3.3 těchto Obchodních podmínek nejsou v Profilu zobrazovány ostatním Uživatelům, a jsou přístupné výhradně Provozovateli.

3.13. Uživatel je oprávněn údaje uvedené ve svém Účtu kdykoliv upravit, změnit, a v případě dobrovolně uváděných údajů dle čl. 3.5 těchto Obchodních podmínek je též smazat. 

3.14. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Účtu. Provozovatel jej zruší bez zbytečného odkladu.

3.15. Provozovatel si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, s důsledky stanovenými dále těmito Obchodními podmínkami. Uživateli v souvislosti se zrušením Účtu Provozovatelem nevznikají žádné nároky mimo těch výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

3.16. Uživatel bere na vědomí, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.17. Náklady na zajištění přístupu k Webu, Obsahu či Službám (zejména poplatky za internetové připojení) nese Uživatel.

3.18 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním Produktů dle kupní smlouvy či poskytnutím Služeb může Uživatel uhradit Provozovateli následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.9977997722/2010 vedený v měně CZK u Fio banka, a.s. adresa:, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 (dále jen „účet provozovatele“);
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. v 9988998819/2010 vedený v měně EUR u Fio banka, a.s. adresa: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1;
 • bezhotovostně platební kartou přes platební bránu poskytovatele elektronických plateb.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Uživatel podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

V případě bezhotovostní platby je závazek Uživatele uhradit kupní cenu za Produkty  / odměnu za poskytnuté Služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

Provozovatel nepožaduje od Uživatele předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny za Produkty  / odměny za poskytnuté Služby před poskytnutím služeb / před dodáním Produktu není zálohou. Provozovatel vystaví Uživateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Uživatele.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

4.1. Uživatel se zavazuje využívat Službu výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoliv jiným účelům (např. reklamním) nebo jakýmkoliv jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Uživatel se potom především zavazuje, že

 a) nebude při užívání Služby nebo v důsledku užívání Služby zasahovat do práv třetích osob, Provozovatele nebo ostatních Uživatelů,

 b) nebude neoprávněně zasahovat do Webu, ani Obsahu, a nebude se pokoušet získat přístup k Obsahu jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní, zejména nebude jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do Webu, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně oprávněn,

 c) bude dodržovat licenční podmínky Obsahu,

 d) bude dodržovat příslušné právní předpisy.

 

4.2. Uživatel je oprávněn využívat Účet výlučně samostatně, to znamená, že především nesmí zpřístupnit Účet třetí osobě, nebo bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele poskytnout třetí osobě zčásti ani zcela své oprávnění využívat Web či webové aplikace.

4.3. Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho Účtu, nehledě na to, zda ji činí Uživatel, osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1. Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Web a/nebo Obsah byl dostupný a funkční. Uživatel však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Web a/nebo Obsah nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Webu a/nebo Obsahu.

5.2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu Webu, přidávat nebo odebírat nabídku Obsahu a Služeb a jejích součástí.

 

 1. OBSAH

6.1. Obsahem jsou typicky materiály v podobě podobě instruktážních, motivačních a dalších videí, odborných článků na Blogu, konzultací, cvičících programů.

6.2. U Obsahu je uvedena jeho specifikace a cena a další relevantní skutečnosti. Některý Obsah může být zpřístupněn bezplatně.

6.3. Obsah bude zpřístupněn způsobem uvedený u Obsahu, typicky v podobě možnost stažení na hardware Uživatele, či zpřístupněním v rámci Webu a Účtu (např. videa).

6.4. Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, aby mu byl Obsah / Služba / Produkt poskytován ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), (srov. ustanovení § 1829 písm. l) Občanského zákoníku).

6.5. Podmínky užití Obsahu se řídí čl. 8 těchto Obchodních podmínek.

 

 1. SLUŽBY

7.1. Obsahem Služeb jsou typicky přihlášky na kurzy nabízené skrze Web, kdy rezervace Služby probíhá uhrazením ceny skrze příslušnou platební metodu.

7.2. U Služby je uveden její obsah, termín a cena a další relevantní skutečnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách bude Provozovatel Uživatele včas informovat a s možností účasti na následujících termínech či vrácení ceny.

7.3. Storno je nutné uplatnit e-mailem na adresu [universy@universy.co], kdy dojde k vrácení uhrazené ceny podle doby, kdy bude storno doručeno Provozovateli.

 a) Při doručení storna nejpozději 14 dní před začátkem Služby dojde ke 100% navrácení ceny;

 b) Při doručení storna nejpozději 7 dní před začátkem Služby dojde ke 50% navrácení ceny;

 c) Při doručení storna nejpozději 3 dní před začátkem Služby dojde ke 30% navrácení ceny

 d) Při doručení storna méně než 3 dny před začátkem Služby nebo neomluvené neúčasti nedochází k vrácení ceny.

 

7.4. Právo odstoupit od smlouvy se též nevztahuje na vstupenky a poukazy na kurzy vztahující se k určitému termínu kurzu (srov. ust. § 1837 písm. j) Občanského zákoníku).

 

 1. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA

8.1. Obsah i materiály poskytované v rámci Služeb jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“) či jiným obdobně chráněné statkem (dále jen „Autorská díla“).

8.2. Provozovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) Autorská díla v podobě, v jaké je dostupná v tom kterém konkrétním čase na internetové stránce www.universy.co.

8.3. Provozovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) Obsah pouze pro své osobní účely a výslovně vylučuje jejich další rozmnožování, šíření, zejména pak komerční.

8.4. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu platnosti zakoupené Služby. Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu. Odměna za licenci dle tohoto článku Obchodních podmínek je obsažena v ceně za Obsah, resp. Službu. 

8.5. Uživatel není oprávněn do Autorských děl jakkoli zasahovat nebo je měnit, spojit je s jiným dílem, zařadit je do díla souborného.

8.6. Uživatel bere na vědomí, že některý Obsah může být poskytován v režimu videa (či jiného média) spustitelného pouze v rámci Webu, a tedy že neobdrží žádnou kopii.

8.7. Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit. 

8.8. Tyto podmínky se obdobně použijí i pro užití Webu jako takového, jako počítačového programu zejména co se týče zákazu kopírování, zásahu do Webu a dalších omezení.

 

 1. ODPOVĚDNOST

9.1. Každý Uživatel má oprávnění kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Webu, Účtu, Obsahu či Služeb, zejména v případech, kdy

 a) Účet není dostupný,

 b) Obsah není dostupný,

 c) Nedošlo ke zpracování jakékoli platební operace v rámci Webu, zejména při používání platební brány.

 

9.2. Uživatel je výslovně oprávněn obracet se na Provozovatele i v případě problémů s využitím platební brány v rámci Webu. Provozovatel je v tomto ohledu následně oprávněn kontaktovat poskytovatele služby platební brány za účelem řešení případných reklamací Uživatelů.

9.3. Pro kontaktování Provozovatele je možné využít:

 a) Emailový kontakt universy@universy.co.

 b) Telefonní číslo: [+420 604 375 875]

 c) Kontaktní formulář

 

9.4. Provozovatel bude Uživatele informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Uživatel využil ke kontaktu.

 

 1. REKLAMACE

10.1. Provozovatel zaručuje, že žádné plnění jím poskytované na základě těchto Obchodních podmínek neporušuje autorská práva třetích osob či jiná obdobná práva.

10.2. Uživatel je povinen oznámit Provozovateli omezení nebo přerušení poskytovaných služeb nebo jiné závady na straně Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.

10.3. Provozovatel vydá Uživateli písemné potvrzení o tom, kdy Uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

10.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Uživatel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna (typicky dodáním nepoškozeného souboru), a Provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li takový postup možný, může Uživateli žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od dílčí objednávky odstoupit.

10.5. Reklamace bude vyřízena v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti, nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má Uživatel právo na výměnu za bezvadné plnění, nebo může od dílčí objednávky smlouvy odstoupit. Výběr náleží Uživateli. Pokud byla reklamace oprávněná, má Uživateli právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží na adresu Provozovatele, je-li to relevantní).

10.6.  Zákazník bere na vědomí, že provozovatel není povinen uhrazovat zákazníkovi náhradu škody v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí objednané služby.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytnutí Služby / ze smlouvy kupní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

11.2. Provozovatel je oprávněn k poskytování Služeb / prodeji Produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Uživatel, který uzavřel smlouvu o poskytování služeb / kupní smlouvu  mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy o poskytování služeb / kupní smlouvy odstoupit.

12.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne odeslání objednávky poskytovateli.

12.3. Uživatel, nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb / kupní smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Provozovatel před uzavřením smlouvy sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce Produktů, které byly upraveny podle přání Uživatele nebo pro jeho osobu,
 3. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

12.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Uživatel  odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy v případě, kdy již proběhlo uhrazení kupní ceny / odměny za Služby. 

12.5. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb zašle Uživatel  na emailovou adresu Provozovatele uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Provozovatel potvrdí Uživateli bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

12.6. Odstoupí-li Uživatel  od smlouvy, vrátí mu Provozovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, s výjimkou peněžních prostředků, které již byly použity na poskytování služeb.

12.7. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, když službu kupuje od jiného poskytovatele  a tento poskytovatel přerušil poskytování služby. Provozovatel bezodkladně informuje Uživatele prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy o poskytování služeb všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

 1. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

13.1. Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem bude probíhat prostřednictvím rozhraní Účtu, případně prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 a) Provozovatel: email: universy@universy.co telefon +420 604 375 875.

 b) Ke komunikaci s Uživatelem budou využity kontaktní údaje, které uvedl při registraci, resp. údaje uvedené v rámci Účtu.

 

13.2. Všechna oznámení mezi Uživatelem a Provozovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím rozhraní Účtu nebo prostřednictvím emailu na výše uvedené adresy.

13.3. Uživatel a Provozovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Uživatel tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Účtu.

 

 1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při plnění těchto Obchodních podmínek. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.

14.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

14.3. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na internetové stránce www.universy.co a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní email uvedený v Účtu. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti. Uživatel má právo navrhované změny Obchodních podmínek odmítnout a zrušit svůj Účet.

14.4. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

14.5. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

 

Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.10.2019.